300 meninger om Næringsforeningen i Drammensregionen

Rune Kjølstad (bilde) og kollegene ønsket å vite hva næringslivet mener om arbeidet de gjør og hva som forventes. Svarene både gleder og utfordrer.

I en fersk og grundig undersøkelse fra Moment Analyse har 300 medlemsbedrifter svart på spørsmål om sitt forhold til Næringsforeningen i Drammensregionen. Kontaktpersoner fra mange ulike bransjer og steder har gitt tilbakemeldinger på hva de er mest fornøyde med og ikke minst: hva de ønsker og forventer av foreningen sin i fremtiden.  

Hovedpunktene kan oppsummeres slik:

  • Den totale tilfredsheten med Næringsforeningens arbeid er god.
  • Bransjer som har naturlig interesse av politisk påvirkning er mer fornøyde enn andre bransjer.
  • De mest fornøyde bedriftene tilhører næringer med velfungerende ressursgrupper.
  • Frokost- og lunsjmøter er de viktigste møteplassene for medlemmene.
  • Det er behov for en større, mer samlende arena.

Når Næringsforeningen sender ut sine egne undersøkelser til medlemmene, blir svarprosenten litt for lav til at svarene kan brukes aktivt. Daglig leder Rune Kjølstad ønsket seg en grundigere og bredere tilbakemelding fra medlemmene og bestilte en undersøkelse.

“Dette var vel anvendte penger”, slår Rune Kjølstad fast, og utbroderer:

“Noen medlemmer er mer aktive enn andre. For oss var det viktig å få tilbakemeldinger fra alle medlemmene våre. Vi kan antakelig ikke tilfredsstille alle behov til alle tider, men vi må passe på at vi svarer på de viktigste behovene medlemmene våre har.”

Endringer i gang

De ansatte i foreningen er allerede i gang med å gjøre endringer og tilpasse seg noen av tilbakemeldingene. Som for eksempel å gjøre handelskammertjenestene bedre kjent, utvide nyhetsbrev til å inneholde aktuelle saker og sørge for noe mer aktivitet og besøk ute i bedriftene. 

Den nettbaserte undersøkelsen ble utført av Moment Analyse. 300 kontaktpersoner i ulike bedrifter ga fullstendige svar. I tillegg ble fem kontaktpersoner i fem ulike bransjer dybdeintervjuet. Moment Analyse har gjort lignende undersøkelser for næringsforeningen i Kristiansand i flere år allerede. De var derfor et naturlig valg. Kunnskapen fra Kristiansand er nyttig også for Drammen og danner et godt sammenlikningsgrunnlag.

Totalt sett er Næringsforeningens medlemmer fornøyde med arbeidet som gjøres i regionen. Bransjer som bygg, eiendom/arkitekter, transport/logistikk og /kreative næringer/kultur er mest fornøyde. På den annen side ønsker deler av regionens IT- og rådgivermiljø samt flere av industribedriftene større nærhet til foreningen og mer relevante temaer og møteplasser.

«Jo oftere medlemmene har kontakt med oss, jo mer fornøyde er de. Det er en fin tilbakemelding til oss som jobber her. Samtidig viser denne undersøkelsen oss at det er grupper og bransjer som ønsker oss mer på banen. Flere savner en naturlig kontaktperson. Noe av dette tar vi tak i med det samme», sier Rune Kjølstad.

Ressursgruppene viktige

Næringsforeningen i Drammensregionen har over 1000 medlemsbedrifter, de fleste av dem hører til i kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker. Næringsforeningen har organisert mye av sitt arbeid i ressursgrupper. Det er egne ressursgrupper for bygg, bærekraft. kultur, digitalisering/innovasjon/teknologi, handel og service, logistikk, sirkulær økonomi. Det er også egne ressursgrupper for Øvre Eiker, Nedre Eiker, Svelvik og Lier. Ressursgruppene er svært viktige for at foreningen til enhver tid skal få med hva som rører seg og hvor skoen trykker ute i bedriftene. 

«De mest fornøyde bedriftene tilhører næringer der vi har gode ressursgrupper», konkluderer Kjølstad, og legger til:

«Vi har nå fått mange nyttige tilbakemeldinger og et tydeligere bilde av hvor vi er sterke og hvor vi bør styrke oss. Mange av bedriftslederne som svarte ga oss konkrete og konstruktive innspill. Noen innspill vil det ta litt tid å følge opp, mens andre er enklere å ta tak i. For eksempel viste det seg at halvparten av medlemsmassen ikke kjente til handelskammer-tjenesten vår. Det vil vi raskt gjøre noe med.»

En samlende politisk påvirker

De 300 respondentene ble til slutt stilt et åpent spørsmål om hva de oppfatter som det mest positive med Næringsforeningens arbeid i regionen. De to tydeligste tilbakemeldingene på det spørsmålet var at foreningen lykkes i rollen som «politiske påvirkere» og at den er «samlende». Det gleder lederen av Næringsforeningen at det er nettopp de to ordene som definerer arbeidet som ledes fra Børsgården på Bragernes Torg:

«Det er tidvis en krevende balansegang å ha tydelige meninger om det som skjer og samtidig opptre samlende. Medlemmene våre ser at vi kjemper næringslivets sak og opplever at vi skaper et næringspolitisk fellesskap i området vårt. I en region som er preget av mange store endringer og krevende politiske diskusjoner, er det viktigere enn noensinne at vi skaper arenaer som samler næringsliv og offentlige aktører på tvers av bransjer og kommunegrenser», avslutter Rune Kjølstad.

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Utfører: Moment Analyse A/S

Type undersøkelse: Nettbasert

Omgang: 296 fullførte nettundersøkelsen, 5 ble dybdeintervjuet.

Representativitet: Relevant spredning på geografi, bransje, bedriftsstørrelse og ledernivå.

SITAT:

“Jo oftere medlemmene har kontakt med oss, jo mer fornøyde er de.”