Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli. – Her får du en kort innføring og fem tips

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven vil omfatte omlag 9 000 norske selskaper, og langt flere vil trolig indirekte merke lovens ikrafttredelse.

1. Hvilke virksomheter som omfattes av loven

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. I tillegg gjelder loven også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk lov.

Begrepet større virksomheter skal tolkes slik som det til enhver tid er definert i regnskapsloven, og gjelder for tiden store foretak (typisk allmennaksjeselskap) og virksomheter som oppfyller to av følgende tre vilkår:

 • salgsinntekt på mer enn 70 millioner kroner
 • balansesum på mer enn 35 millioner kroner
 • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på mer enn 50 årsverk

2. Plikter etter loven

2.1. Innledning

Åpenhetsloven pålegger virksomheter tre hovedplikter:

 • Utføre aktsomhetsvurderinger
 • Redegjøre for aktsomhetsvurderingene
 • Utgi informasjon ved forespørsel

Nedenfor gir vi en kort innføring i pliktene.

2.2. Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger

Loven pålegger virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Med aktsomhetsvurderinger menes at virksomheter må kartlegge, vurdere og håndtere negativ risiko for menneskerettigheter og arbeidsforhold som er knyttet til virksomhetens virksomhet, produkter eller tjenester. Kravet gjelder både i egen virksomhet og i leverandør-/verdikjede. Vurderingene skal gjøres regelmessig og stå i forhold til virksomhetenes størrelse, kontekst og risikoen for negativ påvirkning. Plikten innebærer at virksomhetene må gjøre undersøkelser av egen og eventuelle underleverandørers og forretningspartneres virksomhet.

Plikten til å utføre aktsomhetsvurderinger gjelder fra 1. juli 2022.

2.2. Krav om å offentliggjøre redegjørelse for aktsomhetsvurderingene

Videre pålegger loven virksomheter å utarbeide og offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene. Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven. Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år, og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Ettersom åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, vil første offentliggjøring av en slik redegjørelse være innen 30. juni 2023.

2.3. Krav om å utgi informasjon

Til slutt gir loven «enhver» rett til å be om informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Virksomheten skal gi informasjon innen rimelig tid og som utgangspunkt senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt. Dersom mengden eller typen informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig byrdefullt å besvare informasjonskravet innen tre uker, skal informasjonen gis innen to måneder etter at kravet er mottatt. Virksomheten skal da senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt, opplyse informasjonssøkeren skriftlig om forlengelsen av fristen, grunnene til forlengelsen, og når informasjonen kan ventes.

3. Fem tips

 • Forankre ansvarlighet i styret
 • Vedta en plan for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger
 • Beslutt publisering av redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger
 • Plasser ansvar for overholdelse av informasjonsplikten og kommuniser dette internt
 • Etabler og/eller oppdater retningslinjer
 • for hvordan virksomheten skal arbeide med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Kommuniser retningslinjene internt i virksomheten, slik at det blir en del av bedriftskulturen
 • Etabler systemer og rutiner for å overholde informasjonsplikten
 • Virksomheten må håndtere mottak av forespørsler om informasjon (fra 1. juli 2022), fordele ansvar for behandling av forespørselen, og svare innen fristen
 • Kartlegging
 • For å utføre aktsomhetsvurderinger må virksomheten ha oversikt over sine leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser
 • Risikoanalyse
 • Etter kartleggingen er utført kan virksomheten danne et risikobilde
 • Start deretter med aktsomhetsvurderinger der risikoen for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er størst

Artikkelforfatter:

Karoline Nilsson Hollund

T: +47 957 70 943

E: knilssonhollund@eurojuris.no

Kine Yngsdal Nystrøm

T: +47 406 47 678

E: kmnystrom@eurojuris.no