Drammen Eiendom KF – med i prestisjefylt miljøfinale

GeoTermos er en ny innovativ modell for effektiv solenergiutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og termisk varme i kombinasjon med energilagring. Nå er Drammen Eiendom KF i miljøkonkurranse med prosjektet. 50 meter ned i fjellet under parkeringsplassen ved Fjell skole ligger GeoTermosen.

Nominert til klimapris

Drammene Eiendom KF er en av de fem nominerte til Årets lokale klimatiltak 2020. Konkurransen arrangeres av ZERO, KS og KBN (Kommunal banken) for å skape oppmerksomhet om gode eksempelprosjekter og inspirere til videre innsats. Vinneren kåres 11 november.

Næringsforeningens magasin Vikenvest.no var på Fjell, hvor vi fikk en grundig og interessant orientering om det store innovasjonsprosjektet som er med i konkurransen.

Vi spør Gjermund Riise Brekke (bilde) som er daglig leder i Drammen Eiendom KF, om hvilken betydning det har å være nominert til en stor miljøpris.

– Betydningen er veldig stor, fordi det viser at kommune-Norge er innovative i måten de driver utbygging på og tenker klima på. Enten vi vinner eller ikke, så det å få vist frem hva vi har fått til er bra for oss og bra for kommune-Norge, sier Brekke.

Miljø og energi-innovasjon i verdensklasse på Fjell

I forbindelse med nye Fjell skole og Fjell arena og flerbrukshall i Drammen har Drammen kommune konstruert et termisk batteri for sesonglagring av varmeenergi i fjellet kalt GeoTermos. Løsningen går ut på at solceller driver en varmepumpe som i kombinasjon med solpaneler leverer varmeenergi til GeoTermosen i sommerhalvåret. Om vinteren hentes energien opp av GeoTermosen og leverer varme til et bygnings-areal på totalt 10.000 m2.

– Et viktig poeng rundt denne måten å lagre energi på, fordi det vi gjør er å ta sommervarmen å lagrer den i et medie som er klimanøytralt. En annen måte vi kunne lagret energien på, er batteri. Men batteri har mange miljøutfordringer ved å være et batteri. Mens her bruker vi bare fjell-massene som ikke har noen negativ påvirkning på klima, fortsetter Brekke.

Konstruksjon og funksjon

Sammen med oss på orienteringen har vi Geir Andersen (bilde), som er Vedlikehold og miljøsjef i Drammen Eiendom KF. Andersen er også som en nestor å regne i kommune-Norge når det gjelder dette fagområde.

Geir Andersen, kan du gi oss en orientering i dette omfattende pilotprosjektet her på Fjell? Ja gjerne, svarer Andersen entusiastisk. – Skal jeg ta lang eller kortversjonen, svarer han med et smil. Vi ber om kortversjonen.

– GeoTermosen, som skal magasinere varmen i sommerhalvåret, består av 100 stk. 50 meter dype lagringsbrønner i fjellet. Brønnene er satt i sirkel med relativt tett avstand. For å varme opp brønnene om sommeren benyttes to solvarmesystemer: Et areal på 125 m2 med solpaneler lagrer høytemperert varme direkte i brønnene, mens 1000 m2 solceller sørger for strømproduksjonen som skal til for å drifte en CO2 varmepumpe som henter varmeenergi fra både uteluften, tradisjonelle energibrønner, og ved kjøling bygningene i sommerhalvåret, for overføring og lagring i GeoTermos til bruk i vinterhalvåret. Både bygningsmassen og GeoTermos er spesialdesignet for å fungere optimalt sammen. Anlegget som ble satt i drift i
april 2020 er nå under testing og mye sommerenergi er nå lagt for vinterlagring, forklarer Andersen.

Betydningen for miljøet

– Det unike med GeoTermos-løsningen er at solenergien som høstes i sommerhalvåret benyttes til oppvarming av bygningsmassen om vinteren -kun basert på egenprodusert energi. Og siden varmeenergien hentes direkte fra GeoTermosen vil strømnettets effekttopper reduseres på kalde vinterdager. Varmepumpen, som drives med det naturlige kjølemediet CO2 med en GWP=1, benyttes også til kjøling av bygningene om sommeren og bidrar til varmelagringen av GeoTermos ved at denne varmen lader GeoTermosens randsonen. I motsetning til El-batterier har GeoTermos minimale negative miljøkonsekvenser ved produksjon av det termiske batteriet, fortsetter Geir Andersen.

Effekten tiltaket har på klimaomstillingen

– Siden all varmeenergi produseres ved hjelp av sommerluften og solenergi medfører dette ingen klimautslipp. Og siden all kjøleenergi også hentes i GeoTermos, og varmesystemet distribuerer kjøling, medfører det ingen behov for installasjon av kjøleanlegg med tilhørende klimautslipp. En betydelig del av energibruken i norske bygg er varmeenergi.

– Når denne varmeenergien kan produseres uten klimautslipp, og uten å belaste nettet ved store effektbehov, vil GeoTermos være en viktig del av klimaomstillingen. Løsningen vil også kunne medføre store økonomiske fordeler da det forventes økt pris på høye effektuttak.

– Siden all varmeenergi hentes fra GeoTermos på kalde vinterdager reduseres effekttoppene og dertil behovet for økte ombygging og forsterking netteiers distribusjonsnett, med de miljøbelastninger som det kan medføre (ref. monstermaster). Vi mener derfor at tiltaket har stor effekt på både miljøet og klimaomstillingen, sier vedlikehold og miljøsjefen.

Se video om GeoTermos prosjektet HER

Overføringsverdien til andre kommuner

– GeoTermos er en løsning som ikke bare har overføringsverdi til andre kommuner, men som også er av nasjonal og internasjonal interesse. Det benyttes ikke overskuddsvarme fra avfallsforbrenning med nødvendig distribusjonsnett som flere planlegger, men kun ved hjelp av egenprodusert energi, slik at løsningen kan benyttes lokalt overalt.

– Prosjektet er en del av forskningsprosjektet RockStore, som har meget stor deltagelse fra mange forsknings- og universitetsmiljøer (NORCE, NTNU, KTH, NMBU). Samt fra forskning i Sverige, NVE, Enova og flere representanter fra byggeiere og industrien forøvrig. Dette gjør at prosjektet vil bli grundig vurdert, der erfaring, formidling og overføring av kunnskap til andre er en svært viktig del.

– GeoTermos-prinsippet, med det termiske batteriet i fjellet, og bruk av
egenprodusert energi, er en arealeffektiv løsning og derfor spesielt aktuelt for mange
utbyggingsprosjekter i byer og tettsteder, fortsetter Andersen.

Ny innovativ modell

GeoTermos er en ny innovativ modell for effektiv solenergiutnyttelse og integrasjon på tvers av energibærere som elektrisitet og termisk varme i kombinasjon med energilagring. GeoTermosens evne til effektreduksjon styrker også utnyttelsen av eksisterende infrastruktur og lokal energiproduksjon.

– Vi mener tiltaket derfor har stor overføringsverdi, både nasjonalt og internasjonalt, avslutter Geir Andersen.