Kommuneplanen: «Ambisjon og prestasjon henger ikke sammen»

Den nye arealplanen for Drammen har vært ute til høring. Beskjeden fra næringslivet til kommunen er klar: Samfunnsdel og arealdel snakker ikke sammen.

Forslaget til kommuneplanens arealdel ble vedtatt sendt ut på høring rett før jul. Høringsfristen var satt til 15. mars. Næringsforeningen i Drammensregionen var en av mange aktører som leverte sitt innspill. Forslag til kommuneplanens arealdel skal etter planen nå revideres og behandles endelig politisk før sommeren.

«Det mange av våre medlemmer er opptatt av er hvordan arealdelen av planen svarer opp de høye ambisjonene som er satt i samfunnsdelen. Vi klarer dessverre ikke å se at arealdelen som nå ligger på bordet leverer på de forventningene som er skapt på overordnet plan», sier daglig leder i Næringsforeningen, Rune Kjølstad

«Hvis samfunnsdelen er ambisjon, er arealdelen prestasjon. Her henger ikke ambisjon og prestasjon sammen», sier Kjølstad.

En kommune som om få år vil overveldes av en kraftig eldrebølge og ha langt færre skattebetalere per pensjonist enn i dag, trenger flere og yngre innbyggere. Næringsforeningen mener det haster med å legge til rette for en bedre bolig- og næringsutvikling. 

«Vi er helt nødt til å få på plass en bedre infrastruktur og bedre transportløsninger i denne byen. Det gjelder selvsagt ny vei til og fra Svelvik, det gjelder trafikken til og fra Konnerud og det gjelder Holmenbrua som lever på overtid. Det gjelder også bedre kollektivtraseer og helt nødvendige investeringer i utbygging og drift av sykkelveinettet. I dag utgjør mangelen på investeringer store hindre for at kommunen skal kunne vokse og samtidig sørge for at Drammen skal være en attraktiv by», sier Rune Kjølstad.

Kommuneplanens arealdel ble lagt frem til høring i januar. Samfunnsdelen, som legger de overordnede føringene for arealdelen av planen, ble vedtatt før jul i 2021.På vegne av over 1000 medlemmer leverte Næringsforeningen sitt høringsinnspill til fristen 15. mars. Hele høringsinnspillet kan du lese her:

Næringsforeningens innspill er delt opp i tre punkter:

  1. Sammenheng mellom mål og midler, bekymring for fremtidens transportløsninger i Drammen.
  2. Ja-kommune og rom for kvalitet.
  3. Næringsarealer for plasskrevende industri.

«I vårt høringsinnspill til kommunen etterlyser vi konkrete tiltak som svarer opp ambisjonene for grønn vekst og attraktivitet som er satt i samfunnsdelen», sier Kjølstad.

Foreningen har også spilt inn at flere av de foreslåtte kommuneplanbestemmelsene fremstår for rigide og kan være til hinder for å finne gode løsninger i bytuviklingen. Under samme punkt etterlyser foreningen en plan for hvordan Drammen skal strekke seg mot det nye sykehuset og Fjordbyen som skal bygges rett over kommunegrensen, i Lier kommune.

«Her er det viktig å tenke helhet. Bygninger, og gateløp må kommunisere med hverandre om vi skal få vellykkede bolig- og næringsområder på begge sider av kommunegrensen», sier Kjølstad. 

Det siste innspillet fra foreningen handler om arealer for plasskrevende industri.

«Et av argumentene for kommunesammenslåingen var at den nye kommunen kunne tenke større og tilby flere typer næringsarealer. Fra våre medlemmer som arbeider med industri- og logistikk er det meldt inn et klart behov for at Drammen er sitt ansvar bevisst som vertskommune også for disse næringene. De representerer store verdier og er viktige aktører for fremtidens Norge, ikke minst i et bærekraftsperspektiv. De har de samme behovene som alle andre for nærhet til viktige knutepunkt, enten det er vei, sjø eller bane», avslutter Rune Kjølstad.  

To av næringsforeningens ressursgrupper, har for øvrig levert egne, bransjespesifikke og mer lokale innspill. Det gjelder ressursgruppe for kulturnæring og ressursgruppe for Svelvik.