Lindum blir medeier i Den Magiske Fabrikken

Lindum AS har i dag inngått en avtale om å investere NOK 100 millioner i Den Magiske Fabrikken AS, en av Norges ledende produsenter av biogass og biogjødsel. Etter transaksjonen vil Den Magiske Fabrikken eies av Greve Biogass AS (66%) og Lindum AS (34%). Eierne vil sammen arbeide for å styrke Den Magiske Fabrikkens rolle i den sirkulære økonomien og selskapets posisjon som biogass- og biogjødselprodusent.

Den Magiske Fabrikken produserer i dag om lag 10 millioner Nm3 biogass årlig, basert på matavfall fra husholdninger fra store deler av Østlandet og husdyrgjødsel fra gårdsbruk i Vestfold. For å sikre videre investeringer for å øke produksjonskapasiteten og miljøgevinsten i fabrikken ble det tidligere i år startet en prosess for å få inn ekstern kapital.

Lindum har siden etablering av fabrikken i 2016 leid og driftet den på oppdrag fra Greve Biogass, og kjenner med det driften inngående. Denne avtalen avsluttes ved nyttår, og Lindum har etter en strukturert prosess kommet fram til at de ønsker å investere i Den Magiske Fabrikken for å støtte selskapets videre vekst.

På bildet fra venstre: Pål Smidts, administrerende direktør Lindum, Hans Henrik Bruusgaard, styreleder Lindum, Thor Oscar Bolstad, styreleder i Greve Biogass og Den Magiske Fabrikken, Anders Bergsli, daglig leder Greve Biogass.

For den framtidige lønnsomheten til Den Magiske Fabrikken er det viktig å øke produksjonen av gass opp mot 18 MNm3 i året. For å øke gassproduksjonen trengs investeringer i bl.a. nytt mottaks- og forbehandlingsanlegg for avfall og gassoppgraderingskapasitet. Kapitaltilførselen sammen med andre tiltak som er under arbeid vil være med å støtte utviklingen.  

— Vi er fornøyd med å få Lindum med på laget, og ser fram til å utvikle selskapet videre. Det har i prosessen vært viktig for Den Magiske Fabrikken å få inn en industriell partner i steg 1. Lindum kjenner avfallsmarkedet godt og har god tilgang på råvarer, men mangler egen behandlingskapasitet for matavfall. Det kan vi tilby!, sier Anders Bergsli, daglig leder i Greve Biogass.

— Lindum har driftet Den Magiske Fabrikken i syv år, og vi har stor tro på det sirkulære konseptet fabrikken er tuftet på, markedet og fremtidsutsiktene. Vi er derfor glade for at vi fremover får ta del i den videre utviklingen som medeier. Lindum er en av landets ledende behandlere av organisk avfall, og investeringen i Den Magiske Fabrikken er derfor viktig, sier Pål Smits, administrerende direktør i Lindum.

Om Den Magiske Fabrikken

Ved Den Magiske Fabrikken gjenvinnes matavfall og husdyrgjødsel til biogass, biogjødsel og grønn CO2. Matavfallet kommer fra ca. 1,2 millioner innbyggere på Østlandet og husdyrgjødselen fra gårdsbruk med ku og gris i Vestfold. Samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg.

Matavfallet og husdyrgjødselen gjenvinnes til tre nye produkter: biogass, biogjødsel og grønn CO2:

  • Biogass erstatter bruken av fossile brensler, som bensin og diesel, i kjøretøy, samt naturgass til industriformål. 
  • Biogjødsel erstatter bruken av kunstgjødsel i landbruket og sørger for gjenbruk av viktige næringsstoffer og organisk materiale.
  • Grønn CO2 erstatter bruken av CO2 fra fossile brensler i matproduksjon i veksthus. 

På den måten bidrar Den Magiske Fabrikken til å minimere klimagassutslipp fra flere sektorer, samtidig som den gjenvinner ressursene i matavfall og husdyrgjødsel.

Den Magiske Fabrikken har til nå vært eid av Greve Biogass, som igjen er eid av kommunene Tønsberg, Sandefjord, Horten, Skien, Færder, Larvik, Holmestrand, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

Om Lindum

Konsernet består av Lindum AS og flere datterselskaper, og jobber for å iverksette og videreutvikle sirkulære behandlingsløsninger for avfall med visjonen «Fremst innen bærekraftig ressursgjenvinning». Selskapet har tjuefem års erfaring med behandling av organisk avfall og har opparbeidet en solid kompetanse som imøtekommer samfunnets behov på dette området.

Lindum er en av de fremste aktørene i landet innen blant annet behandling av ulike typer organisk avfall, behandling og håndtering av forurensede masser, luktrensing og kverning av avfallstrevirke for gjenvinning. I tillegg driver selskapet produksjon av energi, kompostbasert jord samt utleie av containere til private- og næringskunder.

Morselskapet Lindum AS er 100% eid av Drammen Kommune. Drammen kommune har samme mål med sitt eierskap i Lindum som eierkommunene i Greve Biogass har med eierskapet i Greve Biogass/Den Magiske Fabrikken; nemlig å sørge for at avfallet til innbyggerne kan behandles på en best mulig måte og dermed bidra til å nå de ambisiøse klimamålene som er satt.