Næringslivet i Drammensregionen vil ha en byvekstavtale

For nyvalgte lokalpolitikere må en byvekstavtale med staten bli den viktigste saken denne høsten.

Denne kronikken ble først publisert i Drammens Tidende

Det er en klar sammenheng mellom midlene som investeres i en byregion og kvaliteten på byutviklingen. Gjennom bymiljøavtaler, bypakker, miljøpakker og byvekstavtaler investeres det milliarder av kroner i bybane, sykkelekspressveier, tunneler, bruer, kollektivtraseer og avlastningsveier. Det skjer i Kristiansand, Porsgrunn, Skien, Fredrikstad, Sarpsborg, Sandnes, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Bergen og Oslo.

I Drammen investeres det så godt som ingenting. Vi har ingen avtale med staten. Mens andre byer er i gang med andre og tredje pakke, der bompenger utgjør en stor del av budsjettet, står vi i Drammen på stedet hvil. Der står vi, mens infrastrukturen i Drammensregionen stanser store utviklingsmuligheter, trafikken vokser og luften i Drammen sentrum i perioder er helseskadelig.

Ny sykkelbru og sykkelsatsing i Kristiansand har bundet sentrum tettere sammen med universitetet. Boligutbyggingen er jevn og høy. Ny trafikkflyt har gitt sentrum ny vitalitet. I Skien og Porsgrunn har barn og unge tatt i bruk byene sine på en helt ny måte. De to grenlandsbyene mottok også “Attraktiv by-prisen” for 2021. Bybanen i Bergen har vært en gedigen suksess, både gjennom tallet på reisende, men også hvordan banen har vært med på å bygge byen.

Inntektene fra bompenger og spleiselag med stat og fylker gjør byene mer attraktive.

Alle disse by-avtalene er rammet inn av internasjonale forpliktelser og nasjonale retningslinjer. De slår fast: byene skal vokse, trafikken skal ikke det. Det skal være nullvekst. Man kan være enig eller uenig i målet om nullvekst, men alle som har et ansvar for drammensregionens fremtid har en forpliktelse til å forholde seg til realitetene. Drammen er nå den eneste store byregionen i Norge som ikke har en avtale eller er i forhandlinger om en bompengebasert utviklingsavtale i en eller annen form. Det gjør at vi stiller bak i køen og konkurransen om nye innbyggere, ny næring og alt det positive bylivet som følger med.

Næringsforeningen i Drammensregionen har ingen tro på at Drammen skal få en god byvekstavtale uten bompenger. Vi har imidlertid fortsatt tro på Drammensregionen. Våre bedrifter investerer her. Nå må de folkevalgte også sørge for at det investeres i Drammens infrastruktur. Først da kan regionen vår få utvikle seg slik den bør og menneskene som skal bo og leve her kan få riktig gode bo- og levekår i mange år fremover.

Dette er ikke noe å lure på. Befolkningsutviklingen forteller oss det. Trafikken forteller oss det. Alle innsigelsene fra statlige myndigheter forteller oss det. Det tar tid å få på plass en byvekstavtale. Så fort støvet har lagt seg etter årets valgkamp, bør de nye folkevalgte i kommunene og fylke sette denne saken øverst på dagsordenen. Dette er og blir den viktigste saken for regionen vår.

Styret i Næringsforeningen i Drammensregionen

Svein-Ove Pettersen (leder), Rambøll

Ivar A. Vannebo. Drammen Havn

Eva Sundberg, Axess Logistics

Trond Åsheim, Union Eiendomsutvikling

Per Christian Voss, Stykket Holding

Kristin S. Claudi, Drammen Papir Engros

Jan Trygve Jensen, Hilding Anders Norway

Lars Christian Hilden, Mills

Stina Koren, Axactor